Hadoks zorgprogramma’s

Kwaliteit van zorg voor uw patiënten 

Hadoks biedt zorgprogramma’s voor patiënten met een chronische aandoening waarin de werkafspraken met eerste- en tweedelijns zorgprofessionals zijn vastgelegd. Een zorgprogramma beschrijft: 

  • waaruit de zorg bestaat;
  • hoe de zorg en de organisatie ervan eruitziet;
  • in welke vorm de zorg gegeven wordt;
  • wie de zorgverleners zijn.

Elke zorgprofessional streeft naar de best mogelijke zorg voor zijn patiënt. Met ruime aandacht voor de mens áchter de patiënt en doeltreffende behandelplannen voor diabetes type 2, Astma, COPD, CVRM, Hartfalen en leefstijlprogramma’s (GLI). Onze zorgprogramma’s voldoen aan de landelijke zorgstandaarden NHG.

Onze zorgprogramma’s

Astma

Door het gestructureerd aanbieden van een zorgprogramma astma is het streven dat er bij patiënten een goede astmacontrole is, zodat deze extra consulten en opnames kunnen worden voorkomen.

COPD

Het doel van dit zorgprogramma is het bevorderen van een optimale behandeling van COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Hierin spelen de praktijkondersteuner en de huisarts een centrale rol.

Diabetes

Het doel van het zorgprogramma DM2 is het bevorderen van optimale ketenzorg en behandeling van patiënten met DM2.

Stoppen met roken

Binnen de multidisciplinaire zorgprogramma’s DM2, COPD, Astma en CVRM kan begeleiding worden aangeboden bij stoppen met roken.

CVRM

Onder dit zorgprogramma vallen CVRM-VVR en CVRM-HVZ. Het doel is het bevorderen van een optimale multidisciplinaire zorgbehandeling van patiënten met een (zeer) hoog risico op sterfte door hart- en vaatziekten. 

Hartfalen

Het doel van dit zorgprogramma is het bevorderen van een optimale ketenzorg behandeling van patiënten met chronisch hartfalen. Middels een individueel zorgplan en goede transmurale afspraken wordt zorg op maat geleverd.

Ouderenzorg

Kwetsbare ouderen doen vaker een beroep op de huisarts, thuiszorg, wijkverpleging en andere hulpverleners in de eerste lijn. Om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen, is het noodzakelijk dat de huisartsenzorg actief kan inspelen op deze ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als organisatorisch.

Kosten zorgprogramma

Hadoks en de betrokken zorgverleners hebben afspraken met de zorgverzekeraar over de kosten van de zorgverlening aan de patiënt. De kosten van de zorgprogramma’s vallen onder de basisverzekering. Dit gaat niet ten laste van het eigen risico van de patiënt. Kosten van medicatie en laboratoriumonderzoek vallen wel onder het eigen risico en moet de patiënt zelf betalen zolang de patiënt het eigen risico nog niet heeft opgebruikt. De patiënt ziet op het kostenoverzicht van de verzekeraar welke kosten per kwartaal betaald zijn voor deelname aan het zorgprogramma. 

VIPLive voor multidisciplinaire zorg

Alle patiënten die deelnemen aan een multidisciplinair zorgprogramma (diabetes mellitus type 2, astma, COPD, hartfalen, CVRM en ouderenzorg) worden door de huisartsenpraktijk in het huisartseninformatiesysteem en in VIPLive geregistreerd.

Voor de informatievoorziening aan uw patiënten rondom het gebruik van dit systeem heeft Hadoks patiënten informatie opgesteld: Multidisciplinaire zorg; wat betekent dit voor mij? U kunt deze informatie aan uw patiënt toesturen.

Heeft u vragen?

Voor vragen over de zorgprogramma’s kunt u contact opnemen met Hadoks Chronische Zorg via chronischezorg@hadoks.nl of bellen naar 070 302 9820 (optie 5).