Informatie voor leden

De uitdagingen voor de huisartsen zijn groot en vragen om toekomst gerichte ondersteuning van de huisarts in de dagelijkse praktijk. Daarnaast zijn samenwerking en goede afspraken met andere zorgverleners en betrokkenen als gemeenten, de verpleeghuis- en verzorgingssector, de GGZ, de ziekenhuizen en de verzekeraars essentieel. 

Hadoks wil op coöperatieniveau (van, voor en door huisartsen) met een heldere koers de huisartsenzorg in Haaglanden optimaliseren. In de dagelijkse praktijk worden huisartsen ontzorgd door de Hadoks ondersteuningsorganisatie die hen concrete, praktische ondersteuning biedt.

Meerjarenvisie

Onze koers – waar willen wij naar toe met de huisartsenzorg in Haaglanden? We maken ons sterk voor de kwaliteit van de huisartsenzorg, voor wijkgericht en regionaal samenwerken en voor het verbinden van huisartsen. Door het gezamenlijk optrekken kunnen alle huisartsen ondersteund worden bij het daadkrachtig en efficiënt kunnen inspelen op regionale vraagstukken. Denk aan de Juiste zorg op de juiste plaats in Haaglanden – de transitie dicht(er)bij. Lees alles hierover in ons Meerjarenvisie 2019-2024 van de coöperatieve vereniging Hadoks.

Coöperatiebestuur

Het Coöperatiebestuur van Hadoks wordt gevormd door zeven huisartsen uit de regio Haaglanden. Vind hier meer over de zeven bestuursleden en hoe u in contact met hen kan komen.

Ledenraad

Alle leden worden in de Ledenraad vertegenwoordigd door een afgevaardigden per wijk en in het geval van waarnemers voor de gehele groep aangesloten waarnemers. Zo heeft iedereen een stem naar rato in de Ledenraad.

Kaderhuisartsen

Kaderhuisartsen zijn huisartsen met bijzondere medisch-inhoudelijke en organisatorische bekwaamheden op een specifiek gebied. De kaderhuisarts is er om andere huisartsen te ondersteunen, de kwaliteit van de zorg te stimuleren, en de huisartsgeneeskunde verder te professionaliseren.

Kaderartsen hebben een tweejarige NHG-kaderopleiding met goed gevolg afgesloten en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van het College van Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB). Dit college toetst of aan de eisen op het gebied van deskundigheidsbevordering en intercollegiale toetsing wordt voldaan. 

Commissies

Binnen Hadoks bestaan er verschillende commissies die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de organisatie en/of de Raad van Bestuur. In deze commissies nemen Hadoks-medewerkers en huisartsen deel. Een overzicht van de verschillende commissies en deelnemende huisartsen vindt u hier.

Vragen

Heeft u vragen over de dienstverlening van Hadoks? Neem contact op uw accountteam (zie lijst vertegenwoordiging) of met het secretariaat – info@hadoks.nl of 070 – 302 98 20.