Algemene privacyverklaring Hadoks

Hier leest u welke persoonsgegevens Hadoks verzamelt en waarvoor we deze gebruiken. Persoonsgegevens worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld?

Op deze pagina leest u de privacyverklaring van Hadoks. Daarin leest u welke persoonsgegevens Hadoks verzamelt en waarvoor deze worden gebruikt. Persoonsgegevens worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Deze algemene privacyverklaring van Hadoks is bedoeld voor patiënten, leden en zorgprofessionals die één of meerdere diensten afnemen bij Hadoks. De verklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Hadoks (Holding B.V. en dochtermaatschappijen).

Specifieke informatie over omgang met gegevens van patiënten die telefonisch contact hebben met of een bezoek brengen aan onze huisartsenspoedposten, kunt u terugvinden in de privacyverklaring Hadoks huisartsenspoedpost. Patiënten die bij de huisartsenpraktijk deelnemen aan een (keten)zorgprogramma, kunnen deze informatie lezen in de privacyverklaring (keten)zorgprogramma.

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet die onze privacy en persoonsgegevens beschermt. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wat zijn persoonsgegevens

Het gaat om informatie die direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is, zoals naam, geboortedatum, contactgegevens en een pasfoto. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld medische gegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Hadoks is de ondersteuningsorganisatie voor huisartsen in de regio Haaglanden. Vanuit deze functie Hadoks verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van huisartsenzorg buiten kantooruren door de huisartsenspoedpost;
 • het aanbieden van zorgprogramma’s waarmee Hadoks huisartsen ondersteunt in de huisartsenpraktijk;
 • het aanbieden van bij- en nascholing aan zorgprofessionals;
 • declaratie van geleverde zorg bij de zorgverzekeraar;
 • doelmatig beheer en beleid;
 • lidmaatschapsaangelegenheden;
 • wetenschappelijk onderzoek;
 • behandeling van klachten over huisartsenzorg.

Persoonsgegevens die Hadoks verwerkt

Van patiënten verwerkt Hadoks:

 • identificatiegegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, Burgerservicenummer);
 • financiële of administratieve gegevens die aan uw zorgvraag zijn gerelateerd (zoals verzekeringsgegevens);
 • medische gegevens (zoals gegevens over het onderzoek en uw behandeling).

Van leden en zorgprofessionals die één of meerdere diensten bij Hadoks afnemen, verwerkt Hadoks:

 • contactgegevens;
 • functiegegevens;
 • registratienummer beroepsgroep;
 • factuurgegevens; en/of
 • opgegeven interesses.

Hadoks gebruikt deze gegevens op grond van uw toestemming voor de uitvoering en de afhandeling van de desbetreffende overeenkomst (bijvoorbeeld de behandelovereenkomst met de patiënt of de toelatingsovereenkomst voor huisartsen), voor haar overige dienstverlening, het nakomen van wettelijke verplichtingen of interne bedrijfsvoering.

Informatie via mail en website

Hadoks stuurt naar huisartsen, praktijkondersteuners bij de huisarts (POH), ketenpartners en stakeholders digitale nieuwsbrieven over onze belangenbehartiging en dienstverlening. U kunt zich altijd afmelden voor een nieuwsbrief via de link onderaan de nieuwsbrief. 

Toegang tot gegevens en beveiliging

Alleen medewerkers die vanwege hun werkzaamheden noodzakelijkerwijze toegang moeten hebben tot persoonsgegevens mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig. Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Iedereen die bij Hadoks toegang heeft tot persoonsgegevens, gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan een contractuele geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Delen van persoonsgegevens

Soms geven wij organisaties een opdracht waarvoor zij ook uw persoonsgegevens gebruiken of waardoor zij toegang hebben tot het systeem waarin we uw gegevens bewaren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om leveranciers die onze computersystemen onderhouden. Ook deze organisaties gaan strikt vertrouwelijk om met uw gegevens. Zij gebruiken ze niet voor andere activiteiten dan die waarvoor wij ze opdracht hebben gegeven. We maken met deze organisaties in een contract strikte afspraken over te nemen beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen. Ook leggen we in dat contract vast dat ze alle werkzaamheden moeten uitvoeren volgens de wet- en regelgeving.

Ook wanneer we samenwerken met andere (zorg)organisaties en we in dat kader gegevens delen, maken we met deze partijen contractuele afspraken over de uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn om te delen.

Wetenschappelijk onderzoek met medische gegevens

Wetenschappelijk onderzoek met bestaande medische gegevens is een belangrijke vorm van onderzoek om de zorg continu te verbeteren. Deze gegevens geven inzicht in het verloop van een ziekte en de behandeling van patiënten. Hadoks levert daarom gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

Als u als patiënt bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, kunt u dit aan ons laten weten via het bezwaarformulier. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt. Uw keuze heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Als blijkt dat uw gegevens niet kloppen, dan heeft u het recht deze door Hadoks te laten aanpassen, aanvullen of verwijderen. Wanneer u geen prijs stelt op informatie over de belangenbehartiging, producten of diensten van Hadoks of gebruik van uw gegevens voor kwaliteitsdoeleinden, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Hierover kunt u dit kenbaar maken via privacy@hadoks.nl.

Vraag of klacht over uw privacy?

Heeft u vragen of klachten over de manier waarop Hadoks uw gegevens behandelt? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@hadoks.nl. Mocht u er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.