GGZ in de huisartsenzorg

Hadoks bundelt de kracht van zorgprofessionals en werkt aan toekomstbestendige huisartsenzorg. De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is daar een belangrijk onderdeel van. Als gevolg van de lange wachttijden binnen de GGZ worden de zorgvragen voor de huisarts complexer en is de druk op de huisartsenzorg fors toegenomen. Voor een krachtige GGZ in onze regio is een structurele goede samenwerking nodig. Hadoks heeft daarom het kwaliteitsteam GGZ opgericht.

Het kwaliteitsteam GGZ streeft ernaar dat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van elkaars kwaliteiten als huisarts, POH-GGZ, psycholoog, psychiater en sociaal domein. Met als doel het verzorgen van een zo intensief als nodig en zo kort als mogelijke begeleiding en behandeling.

Hadoks wil hiermee de huisarts ondersteunen in hun poortwachtersrol voor psychisch kwetsbare patiënten. Mocht het nodig zijn om te verwijzen, dan is het belangrijk dat de samenwerking met de GGZ zo optimaal mogelijk verloopt. Daarnaast dient voor patiënten die wel in de huisartsenpraktijk behandeld of begeleid kunnen worden, een optimale afstemming met de POH-GGZ, wijkmanagement en het sociale domein te bestaan.

Kwaliteitsteam en adviescommissie

Het kwaliteitsteam GGZ is verantwoordelijk voor het opstellen van kwaliteitsbeleid en het formuleren van doelstellingen en KPI’s voor het jaarplan en eventuele kwartaalrapportages. Deze wordt getoetst door de adviescommissie GGZ. De adviescommissie is daarnaast de schakel met de Raad van Bestuur, die zij gevraagd en ongevraagd adviseren.

Het Kwaliteitsteam GGZ bestaat uit de volgende personen:

 • Saar de Booij (manager Dagzorg)
 • Claartje Cousin (coördinator GGZ)
 • Annemarie de Koning (kaderhuisarts GGZ)
 • Nayat el Marsse (team- en relatiemanager)
 • Noor Pelger (kaderhuisarts GGZ)
 • Shanu Pherai (coördinator GGZ)

De Adviescommissie GGZ bestaat uit de leden van het kwaliteitsteam, én:

 • Sabine van Dijk (huisarts en kaderhuisarts spoedzorg)
 • Cindy van der Drift-Winde (huisarts, SHG)
 • Tatiana Haanstra (kaderhuisarts GGZ, de Doc)
 • Diederik Leerentveld (huisarts en vicevoorzitter coöperatiebestuur)
 • Susanne Noordermeer (beleidsadviseur en projectleider bij Hadoks)

De aanpak voor de GGZ in de huisartsenzorg komt voort uit het ‘Strategisch beleidsplan 2019-2024’ van Hadoks. Hierin staat beschreven dat er wordt gestreefd naar een optimale afstemming tussen de huisarts en andere zorgaanbieders met als doel de zorg zo efficiënt mogelijk in te richten. Daarnaast onderschrijft Hadoks het NHG/LHV standpunt ‘Geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenzorg’ uit 2022, waarin een onderbouwde visie op de ontwikkeling van de huisartsenzorg op het gebied van GGZ wordt beschreven.

Contact

Het Kwaliteitsteam GGZ kan, indien nodig, andere disciplines (intern en extern) vragen aan te sluiten voor advies. Het team komt op reguliere basis samen voor onderling overleg.

Heeft u hier vragen over, heeft u innovatieve ideeën of ervaart u knel- dan wel verbeterpunten, dan kunt u contact opnemen met info@hadoks.nl ter attentie van Claartje Cousin.

Hadoks heeft praktijkondersteuners GGZ in dienst die u kunt inzetten in uw praktijk.