Cliëntenadviesraad (CAR)
‘De Clientenadviesraad behartigt de belangen van de inwoners van regio Haaglanden’

Onze missie

De CAR is een betrouwbare partner en waarborgt dat de cliënt centraal staat in alle fasen van het zorgproces van Hadoks. De CAR adviseert Hadoks ten aanzien van optimale patiëntenzorg, behartigt het gemeenschappelijke belang van alle cliënten in de regio Haaglanden, komt op voor hun rechten en bewaakt de kwaliteit van zorg en dienstverlening die door Hadoks wordt geleverd.

Onze visie

Als centraal medezeggenschapsorgaan, op grond van de Wmcz, benut de CAR haar wettelijke advies- en instemmingsrecht om het burgerperspectief van de cliënten/patiënten in de regio Haaglanden een stem te geven, en deze bovendien te laten meewegen in de beleidsvorming. De CAR geeft gevraagd en ongevraagd advies of doet voorstellen aan de Raad van Bestuur van Hadoks over zaken aangaande het beleid, de beleidsontwikkeling en de uitvoering van het beleid. 

De CAR komt op voor toegankelijke zorg die voor alle cliënten bereikbaar is. Het uitgangspunt daarbij is lokale zorg als het lokaal kan, en regionale zorg of centrale zorg als dit vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg voor de cliënt een duidelijke verbetering betekent. 

De CAR staat in nauw contact met de Raad van Bestuur van Hadoks. De CAR heeft regelmatig contact met medewerkers van Hadoks en huisartsen. Communicatie met de cliënten in de regio Haaglanden vindt plaats middels de website van Hadoks, voorlichtingsmateriaal van Hadoks, flyers en de media.