Meer Tijd Voor de Patiënt

Door een combinatie van interventies die vallen onder anders werken in de praktijk, samenwerken met het netwerk en eventueel uitbreiding van personele capaciteit, wordt het mogelijk om meer tijd voor de patiënt en daarmee een flexibele gemiddelde consultduur van 15 minuten te realiseren. De huisarts heeft hierdoor tijd om het “goede gesprek” met de patiënt te voeren

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is concreet gemaakt dat Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) in vier jaar tijd beschikbaar moet komen voor alle 17 miljoen Nederlanders om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. Per jaar komt MTVP beschikbaar voor in ieder geval 4,3 miljoen ingeschreven patiënten (ION). In de geest van het IZA hebben de LHV, InEen en ZN (Zorgverzekeraars Nederland) uitvoering aan deze ambitie gegeven, door een gezamenlijke leidraad voor de verdere uitbouw en doorontwikkeling van MTVP in de huisartsenzorg op te stellen. Deze leidraad heeft geleid tot het Hadoks regioplan MTVP.

Het Hadoks regioplan MTVP is specifiek ontwikkeld voor de regio waarin Hadoks opereert en biedt praktijken de mogelijkheid om deel te nemen aan het project. Door middel van een vragenlijst, ingevuld door 124 praktijken, zijn er passende interventies gekozen die aansluiten bij de behoeften van de praktijken. De interventies die zijn gekozen kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op het verbeteren van de organisatie van de praktijk, het verminderen van administratieve lasten of het aanbieden van trainingen aan huisartsen en praktijkmedewerkers.

Deelname MTVP

Omdat niet alle praktijken tegelijk kunnen beginnen met MTVP, hebben er lotingen plaatsgevonden onder praktijken die hun praktijkplan hadden ingediend. Dit heeft geresulteerd in een verdeling van praktijken die per april, juli en oktober in hun praktijk kunnen starten met MTVP. De praktijken die niet voor deze drie startdata zijn ingeloot, of die nog geen praktijkplan hebben ingediend, kunnen per 1 januari 2024 starten met MTVP. Hiervoor dienen zij wel uiterlijk 6 december 2023 hun praktijkplan te hebben ingediend ter goedkeuring.

De IZA-afspraken maken MTVP mogelijk voor alle huisartsen en patiënten. De huisarts krijgt daarvoor een vast bedrag per patiënt die ingeschreven staat in de praktijk. In het IZA is jaarlijks 220 miljoen beschikbaar voor 17 miljoen patiënten (zie de website van de zorgverzekeraar voor het voor u geldende tarief). Met deze gelden kunnen praktijken:

  • Interventies opzetten
  • Scholingen volgen die door Hadoks worden aangeboden om MTVP te creëren

Praktijken kunnen zelf bepalen of zij zich aansluiten bij dit traject. Om aan te sluiten moeten praktijken een praktijkplan opstellen en deelnemen aan de themabijeenkomsten die door Hadoks worden georganiseerd rondom MTVP.