Meer Tijd Voor de Patiënt

Door een combinatie van interventies die vallen onder anders werken in de praktijk, samenwerken met het netwerk en eventueel uitbreiding van personele capaciteit, wordt het mogelijk om meer tijd voor de patiënt en daarmee een flexibele gemiddelde consultduur van 15 minuten te realiseren. De huisarts heeft hierdoor tijd om het “goede gesprek” met de patiënt te voeren

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is concreet gemaakt dat Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) in vier jaar tijd beschikbaar moet komen voor alle 17 miljoen Nederlanders om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. Per jaar komt MTVP beschikbaar voor in ieder geval 4,3 miljoen ingeschreven patiënten (ION). In de geest van het IZA hebben de LHV, InEen en ZN (Zorgverzekeraars Nederland) uitvoering aan deze ambitie gegeven, door een gezamenlijke leidraad voor de verdere uitbouw en doorontwikkeling van MTVP in de huisartsenzorg op te stellen. Deze leidraad heeft geleid tot het Hadoks regioplan MTVP.

Het Hadoks regioplan MTVP is specifiek ontwikkeld voor de regio waarin Hadoks opereert en biedt praktijken de mogelijkheid om deel te nemen aan het project. Door middel van een vragenlijst, ingevuld door 124 praktijken, zijn er passende interventies gekozen die aansluiten bij de behoeften van de praktijken. De interventies die zijn gekozen kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op het verbeteren van de organisatie van de praktijk, het verminderen van administratieve lasten of het aanbieden van trainingen aan huisartsen en praktijkmedewerkers.

Deelname MTVP en loting voor 2023

Om nog te starten praktijken zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over wanneer zij in 2023 kunnen starten met MTVP, is in de ledenraad van maandag 17 april jl. afgesproken dat Hadoks op woensdag 14 juni één keer loot voor de startdata 1 juli en 1 oktober. De praktijken die waren uitgeloot voor deelname per 1 april worden automatisch in deze loting meegenomen op basis van het plan dat zij reeds hebben ingediend. Er wordt geen wegingsprincipe toegepast, wat inhoudt dat iedere praktijk evenveel kans heeft om in- of uitgeloot te worden.

De IZA-afspraken maken MTVP mogelijk voor alle huisartsen en patiënten. De huisarts krijgt daarvoor een vast bedrag per patiënt die ingeschreven staat in de praktijk. In het IZA is jaarlijks 220 miljoen beschikbaar voor 17 miljoen patiënten (zie de website van de zorgverzekeraar voor het voor u geldende tarief). Met deze gelden kunnen praktijken:

  • Interventies opzetten
  • Scholingen volgen die door Hadoks worden aangeboden om MTVP te creëren

Praktijken kunnen zelf bepalen of zij zich aansluiten bij dit traject. Om aan te sluiten moeten praktijken een praktijkplan opstellen en deelnemen aan de themabijeenkomsten die door Hadoks worden georganiseerd rondom MTVP.