Privacyverklaring multidisciplinair zorgprogramma

Deze privacyverklaring is bedoeld voor patiënten die deelnemen aan een multidisciplinair zorgprogramma van de huisartspraktijk en van wie Hadoks gegevens verwerkt in het communicatie- en declaratiesysteem.

Bij de behandeling van een patiënt met een chronische aandoening of een kwetsbare oudere zijn verschillende zorgverleners betrokken. Dit heet multidisciplinaire zorg. Het gaat hierbij om een samenwerking tussen bijvoorbeeld huisarts, fysiotherapeut, diëtist en medisch specialist van een ziekenhuis. Een chronische aandoening is bijvoorbeeld astma, COPD, diabetes en hart- en vaatziekten.

Een patiënt met een chronische aandoening of een kwetsbare oudere neemt via de huisarts deel aan een multidisciplinair zorgprogramma. De verschillende zorgaanbieders in de huisartsenpraktijk houden uw medische gegevens zoals behandelplan en medicijngebruik bij in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Hadoks ontvangt via het communicatie- en declaratiesysteem gegevens uit het HIS ten behoeve van de declaratie bij de zorgverzekeraar van de geleverde multidisciplinaire zorg. U heeft zelf inzicht in uw patiëntgegevens via het patiëntenportaal van de huisartsenpraktijk waar u bent ingeschreven.

Verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens

Hadoks is als zorggroep verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die voor de declaratie bij de zorgverzekeraar worden verwerkt in het communicatie- en declaratiesysteem. De zorgverleners in de huisartsenpraktijk en de ketenpartners zijn verantwoordelijk voor de verwerking van (medische) persoonsgegevens in het communicatie- en declaratiesysteem. Als het gaat om uw medisch dossier in het huisartsinformatiesysteem (HIS), is uw huisarts verantwoordelijk voor de verwerking.

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet die onze privacy en persoonsgegevens beschermt. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wat zijn persoonsgegevens

Het gaat om informatie die direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is, zoals naam, geboortedatum en contactgegevens. Hiernaast kent de AVG bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld medische gegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Hadoks is de ondersteuningsorganisatie voor huisartsen in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Hadoks verwerkt vanuit deze functie persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het aanbieden van multidisciplinaire zorgprogramma’s waarmee Hadoks huisartsen ondersteunt in de huisartsenpraktijk. Het gaat om de zorgprogramma’s Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte), astma, COPD, hart- en vaatziekten, hartfalen en (kwetsbare) ouderenzorg; 
  • declaratie (voor de huisarts, ketenpartner en de patiënt) van geleverde zorg bij de zorgverzekeraar;
  • kwaliteitsverbetering van zorg;
  • doelmatig beheer en beleid;
  • behandeling van klachten over huisartsenzorg.

Verwerking van uw gegevens in het communicatie- en declaratiesysteem

Wanneer u in zorg komt bij de huisarts, neemt de huisarts uw gegevens op in uw medisch dossier in het Huisarts Informatie Systeem (HIS). Wanneer u start met een multidisciplinair zorgprogramma vraagt de huisarts u toestemming te geven om onderdelen uit uw medisch dossier te delen via het communicatie- en declaratiesysteem met medebehandelaars (de zogenaamde ketenpartners). Door het uitwisselen van deze gegevens krijgt u zorg die goed op elkaar afgestemd is. Een voorbeeld hiervan is de verwijzing naar een diëtist. De diëtist kan in het communicatie- en declaratiesysteem een klein stukje van uw gegevens inzien. Alleen het deel dat noodzakelijk is om adequate zorg te kunnen leveren. Wanneer u naar de diëtist verwezen wordt, wordt uitgegaan van uw veronderstelde toestemming.

Ook kunnen er met uw veronderstelde toestemming gegevens gedeeld worden met een specialist. Daarbij gaat het om een (consultatie) vraag van uw huisarts aan een medisch of verpleegkundig specialist en/of een gespecialiseerde huisarts. Op verzoek van uw huisarts kunnen zij tijdelijk uw medische gegevens inzien via het communicatie- en declaratiesysteem om de vraag van uw huisarts adequaat te beantwoorden. Op deze manier hoeft u niet direct naar het ziekenhuis voor een aparte afspraak en kan uw zorg meestal worden voortgezet in de huisartsenpraktijk.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hadoks krijgt via het communicatie- en declaratiesysteem per praktijk toegang tot de volgende declaratiegegevens van patiënten:

  • basisgegevens (zoals naam, BSN, geboortedatum, adres en gegevens van de zorgverzekering, soort aandoening);
  • factuurgegevens;
  • het zorgprogramma waarin u zorg ontvangt.

Toegang tot uw gegevens

Hadoks heeft vanuit haar functie alleen toegang tot administratieve en financiële gegevens in het communicatie- en declaratiesysteem. Hadoks heeft daarbij geen toegang tot uw medische gegevens in het huisartsinformatiesysteem. Alleen uw huisarts en medebehandelaars hebben toegang tot (een deel van) uw medische gegevens.

Declaratie zorgverzekeraar

Met de zorgverzekeraar zijn afspraken gemaakt over de declaratie van de gemaakte kosten. Hiervoor wordt per kwartaal per multidisciplinair zorgprogramma een bedrag met de zorgverzekeraar verrekend. Dit ziet u ook terug op uw zorgoverzicht. De omschrijving hiervan wisselt per zorgverzekeraar. Hadoks deelt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de declaratie van het multidisciplinair zorgprogramma.

Grondslag voor de verwerking van gegevens in het communicatie- en declaratiesysteem

Deelname aan een multidisciplinair zorgprogramma en verwerking van persoonsgegevens en het communicatie- en declaratiesysteem gebeurt op basis van uw veronderstelde toestemming.

Beveiliging en geheimhouding

Hadoks neemt alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Iedereen die bij Hadoks toegang heeft tot persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan een contractuele geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Soms geven wij organisaties een opdracht waardoor zij toegang hebben tot het systeem waarin we uw gegevens bewaren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om leveranciers die onze computersystemen onderhouden. Ook deze organisaties gaan strikt vertrouwelijk om met uw gegevens. Zij gebruiken ze niet voor andere activiteiten dan die waarvoor wij ze opdracht hebben gegeven. We maken met deze organisaties in een contract strikte afspraken over beveiligingsmaatregelen die ze nemen om ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen. Ook leggen we in dat contract vast dat ze alle werkzaamheden uitvoeren volgens de wet- en regelgeving.

Ook wanneer we samenwerken met andere (zorg)organisaties en we hiermee gegevens delen, maken we met deze partijen contractuele afspraken over de uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn om te delen.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens die in het huisartsinformatiesysteem zijn opgenomen. U kunt voor inzage in uw medische gegevens contact opnemen met uw eigen huisarts. Als blijkt dat uw gegevens in het huisartsinformatiesysteem niet kloppen dan heeft u het recht deze te laten aanpassen, aanvullen of verwijderen. Ook dit kan via uw eigen huisarts. Wanneer u inzage wilt in de gegevens die Hadoks van u verwerkt in het communicatie en declaratiesysteem kunt u contact opnemen met Hadoks (info@hadoks.nl).

Vraag of klacht over uw privacy?

Heeft u vragen of klachten over de manier waarop uw huisarts met uw gegevens omgaat bij deelname aan een zorgprogramma, neem dan contact op met uw eigen huisarts.

Heeft u vragen of klachten over de manier waarop Hadoks uw gegevens behandelt? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@hadoks.nl. Mocht u er samen niet uitkomen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.