Privacyverklaring huisartsenpost Hadoks

Om patiënten goede medische zorg te kunnen verlenen in geval van telefonisch contact met of een bezoek aan de huisartsenpost, legt Hadoks uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Uitwisseling van gegevens

Wanneer u in de avond, nacht of in het weekend belt met onze huisartsenpost, of langsgaat voor consult op een van onze posten, kan het zijn dat wij gegevens moeten uitwisselen met andere zorgverleners, zoals de ambulancemeldkamer en ziekenhuizen. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dat nodig is voor het uitvoeren van hun taken. Daarnaast wisselen wij gegevens uit met huisartsen en apotheken. Dit kan via het Landelijk Schakelpunt (LSP) of rechtstreeks via uw huisarts.

Uitwisseling van uw gegevens via het Landelijk Schakelpunt 

Hadoks kan via het LSP een samenvatting van uw dossier bij de huisarts opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Deze gegevens kunnen alleen worden ingezien wanneer u belt met ons triagecentrum, of wanneer u een consult heeft op een van onze posten. In deze samenvatting staan de belangrijkste en meest actuele medische gegevens. Ook kan de huisartsenpost via het LSP uw medicatiedossier en informatie over allergieën en overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen opvragen. Zo zijn wij snel op de hoogte van uw actuele gegevens.  

Hadoks kan deze informatie alleen zien als de huisarts en de apotheek die hebben gedeeld via het LSP. En daar moet u toestemming voor hebben gegeven. Toestemming geven voor het elektronisch uitwisselen van uw gegevens via het LSP kunt u doen bij een bezoek aan uw eigen huisarts en/of apotheek of online via https://www.volgjezorg.nl/toestemming.

Raadplegen van uw gegevens via uw huisarts 

Hadoks kan ook (wanneer u contact opneemt met onze huisartsenpost) rechtstreeks uw dossier- en medicatiegegevens bij uw huisarts raadplegen zonder gebruik te maken van het LSP. Dit kan alleen wanneer uw huisarts bij onze huisartsenpost is aangesloten en gebruik maakt van een streng beveiligde koppeling tussen het huisartsinformatiesysteem en het systeem van de huisartsenpost. U kunt bij uw huisarts bezwaar maken tegen deze inzage door de huisartsenpost.

Wij informeren uw huisarts

Bij elk telefonisch contact of bezoek aan onze huisartsenpost leggen wij de noodzakelijke gegevens vast. Uw huisarts ontvangt een verslag van uw bezoek, zodat deze op de hoogte is van uw klachten en de eventuele behandeling. Uw huisarts verwerkt het verslag in uw medisch dossier. Zo is uw huisarts goed op de hoogte en uw dossier actueel. Wilt u weten wat er in uw medisch dossier staat? Neem dan contact op met uw huisarts. 

Als u bezwaar heeft tegen het uitwisselen van gegevens, kunt u dit aangeven tijdens het contact met de huisartsenpost. 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens vernietigen.

Voor de kwaliteit van onze dienstverlening nemen wij telefoongesprekken op. Deze gesprekken worden na 24 maanden verwijderd. Alleen in geval van een klachtenprocedure kan een gesprek langer worden bewaard.

Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd. Deze beelden worden na een week verwijderd. Wanneer zich een incident heeft voorgedaan kunnen de relevante beelden worden veiliggesteld zodat deze beschikbaar blijven voor de verdere afhandeling van het incident.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorzieningen. Deze leveranciers zijn zorgvuldig geselecteerd en er zijn duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Ook wanneer we samenwerken met andere (zorg)organisaties en we hiermee gegevens delen, maken we met deze partijen contractuele afspraken over gegevensbescherming. Verder kunnen overheidsinstanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die verplicht zijn om te delen.

Wetenschappelijk onderzoek met uw medische gegevens

Wetenschappelijk onderzoek met bestaande medische gegevens is een belangrijke vorm van onderzoek om de zorg continu te verbeteren. Deze gegevens geven inzicht in het verloop van de ziekte en de behandeling van patiënten. Hadoks levert daarom gegevens aan voor wetenschappelijk onderzoek.

Voor het onderzoek met bestaande medische gegevens gebruiken we gegevens van uw (telefonisch) contact met de huisartsenpost. Om uw privacy te beschermen worden uw persoonlijke gegevens gecodeerd. Denk daarbij aan gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en patiëntnummer. Hierdoor kan niet direct achterhaald worden van wie de gegevens afkomstig zijn.

Het uitgangspunt is dat u toestemming geeft voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met uw medische gegevens. In sommige gevallen mogen we uw gegevens ook zonder uw toestemming gebruiken. Bijvoorbeeld als individuele toestemming vragen voor de onderzoekers in redelijkheid niet mogelijk is. Dat kan het geval zijn als er medische gegevens van heel veel patiënten nodig zijn.

Hieronder leest u voorbeelden van grote onderzoeken waar we gecodeerde gegevens gebruiken zonder uw toestemming.

Onderzoek door het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel)

Het gaat hier om Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Het doel van dit onderzoek is een landelijk beeld te geven van de gezondheid en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking om de gezondheidszorg te verbeteren. Het Nivel kent een zeer strikt privacy beleid. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn www.nivel.nl/zorgregistraties.

Health Campus Den Haag

Een voorbeeld waarbij we medische gegevens zonder uw voorafgaande toestemming gebruiken, is voor Health Campus Den Haag. Health Campus Den Haag is een regionaal samenwerkingsverband waarin onder andere gemeente Den Haag, Parnassia, de Haagse ziekenhuizen en zorg- en welzijnsaanbieders zoals Hadoks met elkaar samenwerken aan het verbeteren van de gezondheidszorg, het verhogen van geluk en het verkleinen van gezondheidsverschillen van burgers in regio Haaglanden.

Om hier wetenschappelijk onderzoek naar te kunnen doen, levert Hadoks gegevens aan het CBS die worden gekoppeld aan andere databronnen. Zoals die van de Haagse ziekenhuizen, Parnassia en de gemeente. Kijk hier voor meer informatie.

Uw rechten

Als u niet wilt dat wij uw medische gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit via het bezwaarformulier laten weten. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt. Uw keuze heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

U heeft daarnaast recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten aanpassen of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen.

Voor het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens in uw contactverslag(en) kunt u een melding doen via ons online klachtenformulier of bellen naar (070) 302 98 20 en vragen naar de klachtenfunctionaris. Voor het inzien van uw medisch dossier neemt u contact op met uw eigen huisarts.

Heeft u een vraag of een klacht over uw privacy?

Neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@hadoks.nl. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.