Privacyverklaring huisartsenpost Hadoks

Om patiënten goede medische zorg te kunnen verlenen in geval van telefonisch contact met of een bezoek aan de huisartsenpost, legt Hadoks uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Uitwisseling gegevens

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, de ambulancemeldkamer, apotheken en ziekenhuizen. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Hadoks wisselt elektronisch gegevens uit met huisartsen en apotheken uit de regio. Als u daarvoor toestemming heeft gegeven bij uw huisarts, kunnen wij uw medische gegevens bij uw huisarts elektronisch opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Wij krijgen dan een samenvatting uit uw dossier te zien waarin belangrijke gezondheidsinformatie staat. Zo zijn wij snel op de hoogte van uw actuele gegevens. Gebruikt uw medicijnen? Dan kunnen wij via de dienstapotheek inzage krijgen over uw medicijngebruik. Dit kan alleen als u vooraf toestemming heeft gegeven aan uw apotheek. Toestemming geven voor het elektronisch uitwisselen van uw gegevens kunt u doen bij een bezoek aan uw eigen huisarts en/of apotheek of online via https://www.volgjezorg.nl/toestemming.

Wij informeren uw huisarts

Bij elk (telefonisch) contact leggen wij de noodzakelijke gegevens vast. Uw huisarts ontvangt de volgende werkdag een verslag van wat er is gebeurd. Uw huisarts verwerkt die gegevens in uw medisch dossier. Zo is uw huisarts goed op de hoogte en uw dossier actueel. Wilt u weten wat er in uw medisch dossier staat? Neem dan contact op met uw huisarts.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens vernietigen.

Voor de kwaliteit van onze dienstverlening nemen wij telefoongesprekken op. Deze gesprekken worden na 24 maanden verwijderd. Alleen in geval van een klachtenprocedure kan een gesprek langer worden bewaard.

Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd. Deze beelden worden na een week verwijderd. Wanneer zich een incident heeft voorgedaan kunnen de relevante beelden worden veiliggesteld zodat deze beschikbaar blijven voor de verdere afhandeling van het incident.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorzieningen. Deze leveranciers zijn zorgvuldig geselecteerd en er zijn duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Ook wanneer we samenwerken met andere (zorg)organisaties en we hiermee gegevens delen, maken we met deze partijen contractuele afspraken over gegevensbescherming. Verder kunnen overheidsinstanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die verplicht zijn om te delen.

Wetenschappelijk onderzoek met uw medische gegevens

Wetenschappelijk onderzoek met bestaande medische gegevens is een belangrijke vorm van onderzoek om de zorg continu te verbeteren. Deze gegevens geven inzicht in het verloop van de ziekte en de behandeling van patiënten. Hadoks levert daarom gegevens aan voor wetenschappelijk onderzoek.

Voor het onderzoek met bestaande medische gegevens gebruiken we gegevens van uw (telefonisch) contact met de huisartsenpost. Om uw privacy te beschermen worden uw persoonlijke gegevens gecodeerd. Denk daarbij aan gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en patiëntnummer. Hierdoor kan niet direct achterhaald worden van wie de gegevens afkomstig zijn.

Het uitgangspunt is dat u toestemming geeft voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met uw medische gegevens. In sommige gevallen mogen we uw gegevens ook zonder uw toestemming gebruiken. Bijvoorbeeld als individuele toestemming vragen voor de onderzoekers in redelijkheid niet mogelijk is. Dat kan het geval zijn als er medische gegevens van heel veel patiënten nodig zijn.

Hieronder leest u voorbeelden van grote onderzoeken waar we gecodeerde gegevens gebruiken zonder uw toestemming.

Onderzoek door het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel)

Het gaat hier om Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Het doel van dit onderzoek is een landelijk beeld te geven van de gezondheid en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking om de gezondheidszorg te verbeteren. Het Nivel kent een zeer strikt privacy beleid. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn www.nivel.nl/zorgregistraties.

Health Campus Den Haag

Een voorbeeld waarbij we medische gegevens zonder uw voorafgaande toestemming gebruiken, is voor Health Campus Den Haag. Health Campus Den Haag is een regionaal samenwerkingsverband waarin onder andere gemeente Den Haag, Parnassia, de Haagse ziekenhuizen en zorg- en welzijnsaanbieders zoals Hadoks met elkaar samenwerken aan het verbeteren van de gezondheidszorg, het verhogen van geluk en het verkleinen van gezondheidsverschillen van burgers in regio Haaglanden.

Om hier wetenschappelijk onderzoek naar te kunnen doen, levert Hadoks gegevens aan het CBS die worden gekoppeld aan andere databronnen. Zoals die van de Haagse ziekenhuizen, Parnassia en de gemeente. Kijk hier voor meer informatie.

Uw rechten

Als u niet wilt dat wij uw medische gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit via het bezwaarformulier laten weten. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt. Uw keuze heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

U heeft daarnaast recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten aanpassen of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen.

Voor het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens in uw contactverslag(en) kunt u een melding doen via ons online klachtenformulier of bellen naar (070) 302 98 20 en vragen naar de klachtenfunctionaris. Voor het inzien van uw medisch dossier neemt u contact op met uw eigen huisarts.

Heeft u een vraag of een klacht over uw privacy?

Neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@hadoks.nl. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.