Deelnemen aan MTVP

Om in aanmerking te kunnen komen voor deelname aan Meer Tijd Voor de Patiënt, dient u te beschikken over een praktijkplan. Daarnaast dient u deel te nemen aan de door Hadoks georganiseerde themabijeenkomsten rondom MTVP, waarin kennis wordt gedeeld, en waarin een intervisiecomponent is opgenomen. Ieder kwartaal start er een nieuwe groep praktijken met MTVP. In dat eerste kwartaal vindt de startbijeenkomst plaats.

Deelname: één loting voor juli en oktober

Om nog te starten praktijken zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over wanneer zij in 2023 kunnen starten met MTVP, is in de ledenraad van maandag 17 april jl. afgesproken dat Hadoks op woensdag 14 juni één keer loot voor de startdata 1 juli en 1 oktober. De praktijken die waren uitgeloot voor deelname per 1 april worden automatisch in deze loting meegenomen op basis van het plan dat zij reeds hebben ingediend. Er wordt geen wegingsprincipe toegepast, wat inhoudt dat iedere praktijk evenveel kans heeft om in- of uitgeloot te worden.

Loting

De loting vindt plaats onder toezicht van een notaris, de bestuurssecretaris en de projectleider MTVP. Deelname aan het traject is per kwartaal gekoppeld aan een maximum aantal patiënten (ION). De eenmalige loting zal plaatsvinden op 14 juni voor de startdata 1 juli en 1 oktober.

Voor meer informatie over de instroomeisen verwijzen wij naar deze landelijke leidraad.

Praktijkplan

Om in aanmerking te kunnen komen voor deelname aan MTVP, dient u een praktijkplan te hebben opgesteld. Hiervoor moet u het format gebruiken die u kunt vinden in MijnHadoks, onder het kopje ‘Nieuws’.

In het praktijkplan beschrijft u welke interventies u in jaar 1 en 2 wilt toepassen, om te komen tot meer tijd voor de patiënt. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt van de interventies.

Wanneer u wordt ingeloot voor het project MTVP ontvangt u van uw zorgverzekeraar vanuit de prestatie MTVP een kwartaaltarief per op naam ingeschreven verzekerde. Zie voor het voor u geldende tarief de website van de zorgverzekeraar.

Met deze financiële middelen kunt u met uw team:

  • Interventies opzetten voor in uw praktijk
  • Scholingen volgen bij Hadoks om MTVP te creëren

Aanmelden

Deelname aan MTVP kan op basis van de volgende voorwaarden:

  • U dient een volledig ingevuld praktijkplan in. Dit is het plan welke u de komende twee jaar in de praktijk gaat toepassen
  • U neemt deel aan de startbijeenkomst bijeenkomsten MTVP, welke in het eerste kwartaal plaatsvindt.
  • U geeft aan akkoord te zijn op het Hadoks regioplan.

Wilt met uw praktijk meegenomen worden in de loting van 14 juni om in aanmerking te komen voor start per 1 juli of 1 oktober, dan kunt u dit uiterlijk 1 juni aan ons kenbaar maken via Mijn.Hadoks.nl. Onder het kopje ‘nieuws’ vindt u een link naar de pagina waarop u kunt aangeven wanneer u wilt starten. Dit is dezelfde pagina als waarop u uw praktijkplan indient. 
 

  • Wanneer u aangeeft dat u graag op 1 juli wilt starten, dan dient u uiterlijk 1 juni uw praktijkplan in bij Hadoks via Mijn.Hadoks.nl.
  • Wanneer u aangeeft dat u graag op 1 oktober wilt starten, en wordt u hiervoor ingeloot, dan heeft u tot uiterlijk 1 september de tijd om uw praktijkplan bij ons in te dienen.
  • Na afloop van de loting van 14 juni ontvangt u bericht voor welke startdatum u bent ingeloot.
  • U kunt alleen starten wanneer uw praktijkplan is goedgekeurd. Hier wordt u binnen twee weken na de uiterste inleverdatum over geïnformeerd.

Bent u ingeloot maar wordt uw praktijkplan niet goedgekeurd, dan ontvangt u hier feedback op waarna u de mogelijkheid heeft om het projectplan bij te schaven.

Ondersteuning vanuit Hadoks

Na de start datum wordt er door Hadoks een startbijeenkomst MTVP georganiseerd. In deze bijeenkomst krijgt u een uitgebreide toelichting op het traject en hoe u hiermee aan de slag kan gaan. U gaat samen met uw collega’s uw praktijkplan verder vormgeven en concretiseren hoe hiermee de komende maanden aan de slag te gaan. Daarnaast bespreekt u hoe u de intervisie rondom MTVP vorm gaat geven.

Passend bij de gekozen interventies worden er voor uw team scholingen georganiseerd waarin u de kennis en vaardigheden kan opdoen of verdiepen. Alle bijeenkomsten en scholingen zullen geaccrediteerd zijn.

Voor vragen kunt u terecht bij Karin Busch via Kbusch@hadoks.nl 

Vraag en antwoord

Hier ziet u een overzicht met antwoorden op veel gestelde vragen over het traject Meer Tijd Voor de Patiënt.