Overzicht interventies

Bij het traject Meer Tijd Voor de Patiënt onderneemt een huisartsenpraktijk over een periode van twee jaar verschillende interventies om tot meer tijd voor de patiënt te komen. Deze interventies komen voort uit vier kernelementen:

 • Anders werken in de praktijk
 • Samenwerken in het netwerk
 • Uitbreiding personele capaciteit
 • Het goede gesprek

In uw praktijkplan beschrijft u per kernelement in welke interventie u de meeste meerwaarde ziet voor uw praktijk. Dit kan een verdieping zijn op een al ingezet traject rondom Lean of juist kennismaken en starten met Lean werken. Het MTVP traject duurt in totaal twee jaar waarin u de volgende soort interventies gaat inzetten.

Toelichting op de interventies

Anders werken in de praktijk

Door het werk in de praktijk anders te organiseren ontstaat meer tijd in de spreekkamer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van interventies rondom Lean werken en taakherschikking, waarbij processen anders worden ingericht en taken anders worden verdeeld. Ook kan worden gedacht aan interventies gericht op digitalisering. Met patiënten die dat wensen kan het contact digitaal plaatsvinden waardoor er meer tijd ontstaat voor patiënten voor wie fysiek contact en een langere consultduur gewenst is.

In de themabijeenkomsten wordt aandacht gegeven aan hoe u uw spreekuur anders kan organiseren en welke mogelijkheden er zijn om uw team anders in te zetten.

Voor uw team worden de volgende scholingen aangeboden:

 • Triage training voor doktersassistenten: verdiepende scholing op de kennis en het toepassen van de triage.
 • Scholing van de doktersassistente tot spreekuurondersteuner.
 • Lean werken: scholing voor praktijken die starten met Lean werken en voor de meer ervaren praktijken die het elan werken willen verdiepen.

Samenwerken met het netwerk

Het versterken van samenwerking tussen huisartsen en het netwerk, waaronder in elk geval het sociaal domein, de tweede lijn en de GGZ maar bijvoorbeeld ook de wijkverpleging, zorgt voor meer tijd voor de patiënten die door de huisarts gezien moeten worden. Om de samenwerking met het netwerk te versterken kunnen verschillende interventies worden ingezet, denk bijvoorbeeld aan Welzijn op Recept of het oprichten van een MDO/casuïstiektafel.

Hadoks gaat passend bij de visie Toekomst dagzorg de netwerken verstevigen en als regio organsiatie afspraken maken met de hierbij horende netwerkpartners. Denk aan welzijn voor verwijzing naar Welzijn op Recept.

In jaar twee gaan we hier samen met de deelnemende praktijk verder vorm aan geven. Hierbij zal het volgende worden uitgewerkt:

 • Welzijn op recept
 • Wijkmanagement
 • Eenmalige consulten denk bv horizontale consultatie

Uitbreiding van personele capaciteit

Uitbreiding van personele capaciteit (waaronder uitbreiding van de uren van de huisarts zelf maar ook bijvoorbeeld de inzet van de physician assistant of een verpleegkundig specialist) is een mogelijkheid om meer tijd in de spreekkamer te creëren. In de themabijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan hoe u dit voor u van meerwaarde kan zijn en bespreken we met elkaar welke mogelijkheden we kunnen creëren met de huidige krapte op de arbeidsmarkt.

Daarnaast biedt Hadoks de volgende mogelijkheid aan:

 • BBL Switch project voor zij instromers DA

Het goede gesprek

Door de extra tijd die de huisarts heeft in de spreekkamer, ontstaat de mogelijkheid om ‘het goede gesprek’ te voeren en daarmee ruimte om de juiste vragen te kunnen stellen om beter zicht te krijgen op de hulpvraag. Om dit gesprek goed in te kunnen vullen, kunnen interventies zoals het volgen van een training rondom Positieve Gezondheid en/of het 4-domeinen (4D)-model worden gevolgd. We bieden hier een scholing aan voor startende praktijken als ook de meer ervaren praktijken die een verdieping hierop willen. In de themabijeenkomsten wordt aandacht besteed hoe dit in het spreekuur te integreren.