OPEN: Online patiëntinzage

Update 11-02-2020: Meer tijd voor OPEN voorbereidingen

Veel praktijkhouders zijn ongerust over de eerder genoemde deadline van 1 juli 2020 voor de wettelijk verplichte patiëntinzage. Echter, deze verplichting geldt slechts elektronische inzage volgens de Wet Wabvpz. Dit betekent voor een praktijkhouder namelijk slechts dat de patiënt op verzoek zijn/haar medisch dossier elektronisch mag inzien, bijvoorbeeld door mee te kijken op het beeldscherm in de spreekkamer. Ook moet de praktijkhouder op verzoek van de patiënt kosteloos een elektronisch afschrift van het dossier kunnen verstrekken (lees hier meer over voorwaarden). Hiertoe moet het HIS natuurlijk worden voorbereid. Het OPEN Programmabureau is hierover inmiddels landelijk tot overeenstemming gekomen met de ICT leveranciers; zij gaan hier per 1 juli 2020 voor zorgen. Dat geeft ruimte.

Aan de patiënts behoefte aan inzage kan grotendeels worden voldaan door het bieden van online inzage. Hierbij heeft de patiënt permanent toegang tot een aantal velden van haar/zijn elektronisch patiënt dossier (EPD) via een patiëntenportaal of via een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). Patiëntportalen volgens OPEN richtlijn komen per 1 juli 2020 beschikbaar. De PGO aansluiting op uw HIS pas op 31 december 2020. 

Deze OPEN ondersteuning wordt voor de regio Haaglanden door Hadoks gefaciliteerd. Praktijkhouders die zich via Hadoks hebben aangemeld voor het OPEN programma, kunnen deze tegemoetkoming bij hun verzekeraar declareren zodra zij: 

  • de online inzage technisch werkend hebben;
  • de OPEN training hebben gevolgd;
  • hun patiënten aantoonbaar hebben voorgelicht over online inzage.

Training en voorlichtingsmaterialen zullen pas in voorjaar/zomer 2020 beschikbaar komen. Hadoks verwacht daarom dat de eerste praktijkhouders pas in de herfst zullen declareren. Lees bij het LHV verder over OPEN declaratie. 

Voor de ontwikkeling van hun patiëntenportaal en voor aansluiting op PGO’s ontvangen de ICT ontwikkelaars een substantiële vergoeding van OPEN. Praktijkhouders zijn van deze kosten vrijgesteld. De jaarlijkse kosten voor operationeel gebruik van portaal of PGO-koppeling worden wel door de praktijkhouder betaald. 

De  Hadoks Academie start in maart 2020 met de e-Learning Online Inzage. Deze zomer ontvangen deelnemende praktijkhouders materialen voor patiëntenvoorlichting. Dit zijn de eerste stappen naar meer eigen regie van de patiënt.


Online Patiëntinzage Eerstelijnszorg

Vanaf 1 juli 2020 krijgen patiënten het recht om hun medische gegevens elektronisch op te vragen en in te zien. Dit kan bijvoorbeeld middels een USB stick. Met Online Inzage kunt u ook voldoen aan deze verplichting. Uw transitie naar Online Inzage wordt ondersteund door OPEN, een initiatief van LHV, NHG en InEen. Huisartsen in Haaglanden kunnen aanspraak maken op deze OPEN ondersteuning door zich via Hadoks in te schrijven.

Met deelname aan OPEN kunt u gebruik maken van
a. scholing voor huisartsen, POH’s, praktijkassistenten en praktijkmanagers
b. voorlichtingsmaterialen voor patiënten
c. tegemoetkoming in de kosten voor deze transitie van € 2,83 per patiënt
d. ICT ondersteuning voor aanpassingen in uw HIS

Omdat deze OPEN-ondersteuning regionaal wordt georganiseerd, benadert Hadoks praktijkeigenaren om belangstelling te polsen en om deelname formeel vast te leggen.

Bron: E-Health Monitor 2018

Waarde voor de zorgverlener

• Meer vertrouwen van patiënt in zorgverlener.
• Beter voorbereide patiënt op consult.
• Grotere therapietrouw.
• Accurater medicatieoverzicht.
• Doelmatiger informatieoverdracht in ketenzorg.
• Efficiëntere in bedrijfsvoering.

Waarde voor de patiënt

• Beter geïnformeerd over zorgproces.
• Meer regie over eigen gezondheid en zorg.
• Meer betrokken bij behandeling.
• Meer grip op eigen gezondheid en zorg.

Wat krijgt de patiënt te zien

• Alle episodes (open-afgesloten en met-zonder attentievlag).
• Alle ingrepen en behandelingen.
• Profylaxe en voorzorg.
• Actueel medicatieoverzicht.
• Geneesmiddelenallergie en –intolerantie.
• Alle correspondentie.
• Resultaten van diagnostische bepalingen (laatste 14 maanden).
• E- en P-regels van de SOEP verslagen.

Alléén gegevens ingevoerd na implementatie zijn in te zien.

Vragen of deelnemen?

Meer informatie over OPEN leest u hier.
Intro video over OPEN (1,11 min)

Voor vragen over deelname kunt u contact opnemen met projectleider Mark Hartevelt via open@hadoks.nl.