Regionale initiatieven ouderenzorg

Volledig Pakket Thuis

In de regio Haaglanden zijn er verschillende zorgorganisaties gestart met de uitrol van het Volledig Pakket Thuis (VPT). Het VPT is één van de leveringsvormen voor patiënten met een Wet langdurige zorg (wlz)-indicatie. Het betreft intensieve zorg thuis zoals ook in verpleeghuizen en woonzorgcentra wordt geboden. Het VPT is bedoeld voor kwetsbare ouderen, concreet betekent dit dus het langer thuis wonen van kwetsbare ouderen.

Om huisartsen, POH-ouderen en wijkcoördinatoren te informeren over VPT, organiseerde het expertteam ouderenzorg van Hadoks in samenwerking met Zorgscala een webinar. Dit webinar is door middel van onderstaande link terug te kijken. Ook vindt u hieronder de presentatie die is gegeven, met meer informatie.

Samenwerking SO spoed- en crisiszorg

Ouderenzorg is multidisciplinaire, afgestemde en proactieve zorg. Samenwerking met een specialist ouderengeneeskunde (SO) 1e lijn is hierbij essentieel.

In geval van spoed- en crisiszorg rondom een kwetsbare oudere dient u eerst met uw “eigen” SO te overleggen wat passende zorg en behandeling is. Mocht u op zoek zijn naar een “eigen” SO dan kunt u bij volgende organisaties terecht:

 • Florence
 • Gericall
 • HWW
 • Novicare
 • Parnassia
 • Respect
 • WZH

In de download hieronder vindt u het overzicht met contactgegevens van de SO’s in onze regio. Daarnaast is het mogelijk om op patiënt-niveau via ZorgDomein te verwijzen naar een SO 1e lijn.

Terug naar

Spoedconsult SO

Heeft u met een spoed- of crisissituatie te maken maar nog geen vaste SO? Neem – nadat u de patiënt zelf heeft gezien/beoordeeld – contact op met de regionale dienstdoende SO voor telefonische consultatie/intercollegiaal overleg. Dit kan via telefoonnummer 088-0025080.

 • Van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 wordt dit nummer bemand door de dienstdoende SO van het team Spoedconsult SO.
 • Van 17.00 tot 22.00 en in het weekend wordt deze lijn bezet door de regionale dienstdoende SO, die bereikbaar is voor de VVT die de regiedienst heeft voor de crisisopnames binnen de VVT.  

Met een spoedconsult SO kan er snel worden geschakeld in acute situaties, met als gezamenlijk doel dat ouderen in regio Haaglanden direct de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

LET OP: dit nummer is uitsluitend bedoeld voor intercollegiaal overleg en derhalve alleen voor (huis)artsen. Het is niet de bedoeling dat doktersassistentes, POH-ouderen, patiënten of naasten dit nummer gebruiken.

Is de uitkomst van het intercollegiaal overleg dat een spoed- of crisisopname in een verpleeghuis geïndiceerd is, dan kunt u voor meer informatie kijken op de website van VPO Haaglanden (voorheen TIP) voor het centrale aanmeldpunt. Telefoonnummer van centrale aanmeldnummer 070-7561666.

Klik op de afbeelding om te vergroten

Bekijk dit stroomschema Spoedconsult SO voor de volgorde van handelen.

Bij (verdenking) dementie (in kader van Wet Zorg en Dwang)

Er zijn situaties waarbij een patiënt met (een verdenking van) dementie (mogelijk) met spoed moet worden opgenomen in een verpleeghuis. Als de patiënt in kwestie niet bereid is tot opname kan het zijn dat opname onder de Wet Zorg en Dwang noodzakelijk is.

Ook voor deze patiënt belt u eerst uw eigen SO of de intercollegiale overleglijn om te overleggen. In dit gesprek komen de volgende zaken aan de orde:

 • Is er sprake van gevaarscriteria? Voor patiënt zelf en/of voor omgeving? Deze zijn voor beoordeling IBS/RM alleen van toepassing indien niet op andere wijze te voorkomen c.q. af te wenden. (B.v.: gaskraan kan dichtgedraaid of afgesloten, is dus geen gevaarscriterium)
 • Indien er sprake is van gevaarscriteria wordt bepaald of een Rechtelijke Machtiging (RM) of een In Bewaring Stelling (IBS) nodig is.
 • Een IBS betekent dat een opname binnen 24 uur noodzakelijk is om gevaar af te wenden. Binnen regio Haaglanden geschiedt IBS-beoordeling door Parnassia-crisisdienst. Download hier de regionale afspraken.
 • Een Rechtelijke Machtiging betekent opname binnen 14 dagen (na afgifte RM). Het opstellen van de medische verklaring ten bate van een RM-aanvraag geschiedt door de specialist ouderengeneeskunde. Verwijzing/aanvraag via ZorgDomein.
 • Voor zowel IBS als RM is een zogenaamde DSM-V grondslag nodig. Er moet al een diagnose zijn. Voor een IBS kan een vermoedelijke diagnose volstaan. Er wordt dan diagnostiek in de IBS-instelling verricht (dat is meestal een verpleeghuis (VVT) of soms een ouderen afdeling binnen GGZ-setting).

Probeer te allen tijde spoed- of crisisopname te voorkomen. Het is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt en naasten. Probeer als huisarts d.m.v. motiverende gesprekstechnieken tot instemming van patiënt te komen voor bijvoorbeeld een observatie-diagnostiek-opname. Dit is een tijdelijke opname in het verpleeghuis met als doel ziekte- en zorgdiagnostiek. Meestal kunnen patiënten na 6-8 weken met ontslag met juiste ondersteuning en begeleiding.

Binnen regio Haaglanden geschiedt IBS-beoordeling door de Parnassia-crisisdienst. Download het overzicht met regionale afspraken.