Traject tot nu toe

Hadoks en digitalisering

Op het gebied van digitalisering is Hadoks vanuit het verleden vooral gericht geweest op de ondersteuning van de eigen zorg- en bedrijfsvoeringsprocessen. Eén van de pijlers onder het voornemen tot fusie is echter de ambitie om een grotere regionale rol te gaan spelen in de digitalisering van de huisartsenzorg. 

Hadoks heeft daartoe eind 2019 een grote themabijeenkomst georganiseerd rond digitalisering waarin we met de huisartsen en deskundigen de eerste richtinggevende uitspraken rond digitalisering hebben gedaan. Er is toen gekozen dat Hadoks daarin een grote rol moet gaan spelen.

Medio mei 2020 heeft de ledenraad van de Coöperatie Hadoks U.A. ingestemd met de visie op digitalisering. In deze visie wordt de digitalisering geplaatst in de bredere zorgvisie van Hadoks en in de regionale ambities en ontwikkelingen op ICT-gebied. Er zijn richtinggevende uitspraken gedaan over waar we als huisartsen als eerste stappen in moeten zetten en over zaken die we als ‘netwerkzorg’ samen met andere zorgaanbieders in de regio moeten vormgeven. Voor de regio-brede digitalisering zoekt Hadoks nadrukkelijk de samenwerking met de Stichting Transmurale Zorg en het RSO Haaglanden. Voor de eerste stappen in de ‘eigen’ huisartsendigitalisering zijn concrete initiatieven benoemd en gestart.  

Eén geïntegreerd HIS en HAPIS

In de visie van Hadoks op digitalisering wordt een belangrijke positie gegeven aan de inrichting van een ‘regionale basisinfrastructuur’, bestaande uit één geïntegreerd HIS (Huisartsen Informatie Systeem) en HAPIS (Huisartsenpost Informatie Systeem) voor de regio Haaglanden.

Door de vereenvoudiging naar één HIS en één geïntegreerd systeem met één HAPIS worden de mogelijkheden voor standaardisatie van gegevensvastlegging en geïntegreerde informatiesamenwerking en onderlinge gegevensuitwisseling tussen huisartsen en HAP vergroot. Daarnaast wordt de benodigde ondersteuning en infrastructuur ook efficiënter en effectiever.

Op basis van de vaststelling van deze visie door de ledenraad van Hadoks en toetsing van de visie met externe zorgpartners en zorgverzekeraars, is besloten tot de start van het project “Selectie regionaal HIS-HAPIS”.