Spoed- en crisiszorg kwetsbare ouderen

Consultatie en verwijzing SO

Ouderenzorg is multidisciplinaire, afgestemde en proactieve zorg. Samenwerking met een specialist ouderengeneeskunde-1e lijn is hierbij essentieel.

Mocht u op zoek zijn naar een specialist ouderengeneeskunde dan kunt u bij volgende organisaties terecht:

 • Florence
 • Gericall
 • HWW
 • Novicare
 • Parnassia
 • Respect
 • WZH

Terug naar

Download gerust het overzicht met contactgegevens van de specialisten ouderengeneeskunde.

Op patiëntniveau kunt u via ZorgDomein verwijzen naar een specialist ouderengeneeskunde.

Heeft u nog geen structurele samenwerking met een SO, dan kunt u voor telefonische consultatie 7 dagen per week tussen 08.30-22.00 terecht bij de regionale dienstdoende specialist ouderengeneeskunde op telefoonnummer 088-0025080.

Kwetsbare ouderen

In geval van spoed- en crisiszorg rondom een kwetsbare oudere verdient het aanbeveling eerst met uw “eigen” specialist ouderengeneeskunde te overleggen wat passende zorg en behandeling is. Mocht u nog geen vaste samenwerking hebben met een SO, dan kunt u via telefonische consultatie intercollegiaal overleg voeren met een specialist ouderengeneeskunde om in spoed- en crisissituaties te bepalen wat de beste zorg en behandeling is. Ook hiervoor belt u, nadat u de patiënt zelf gezien/beoordeeld hebt, de regionale dienstdoende specialist ouderengeneeskunde via telefoonnummer 088-0025080.

Per 1 juni is deze lijn op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur bemand door een dienstdoende specialist ouderengeneeskunde die eventueel binnen 24 uur huisbezoek kan doen. Met een spoedconsult SO kan er snel worden geschakeld in acute situaties, met als gezamenlijk doel dat ouderen in regio Haaglanden direct de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

LET OP: dit nummer is uitsluitend bedoeld voor intercollegiaal overleg en derhalve alleen voor (huis-)artsen. Het is niet de bedoeling dat doktersassistentes, POH-ouderen, patiënten of naasten dit nummer gebruiken.

Is de uitkomst van het intercollegiaal overleg dat een spoed- of crisisopname in een verpleeghuis geïndiceerd is, dan kunt u voor meer informatie kijken op de website van TIP.

Bij (verdenking) dementie (in kader van Wet Zorg en Dwang)

Er zijn situaties waarbij een patiënt met (een verdenking van) dementie (mogelijk) met spoed moet worden opgenomen in een verpleeghuis. Als de patiënt in kwestie niet bereid is tot opname kan het zijn dat opname onder de Wet Zorg en Dwang noodzakelijk is.

Ook voor deze patiënt belt u eerst uw eigen SO of de intercollegiale overleglijn om te overleggen. In dit gesprek komen de volgende zaken aan de orde:

 • Is er sprake van gevaarscriteria? Voor patiënt zelf en/of voor omgeving? Deze zijn voor beoordeling IBS/RM alleen van toepassing indien niet op andere wijze te voorkomen c.q. af te wenden. (B.v.: gaskraan kan dichtgedraaid of afgesloten, is dus geen gevaarscriterium)
 • Indien er sprake is van gevaarscriteria wordt bepaald of een Rechtelijke Machtiging (RM) of een In Bewaring Stelling (IBS) nodig is.
 • Een IBS betekent dat een opname binnen 24 uur noodzakelijk is om gevaar af te wenden. Binnen regio Haaglanden geschiedt IBS-beoordeling door Parnassia-crisisdienst. Download hier de regionale afspraken.
 • Een Rechtelijke Machtiging betekent opname binnen 14 dagen (na afgifte RM). Het opstellen van de medische verklaring ten bate van een RM-aanvraag geschiedt door de specialist ouderengeneeskunde. Verwijzing/aanvraag via ZorgDomein.
 • Voor zowel IBS als RM is een zogenaamde DSM-V grondslag nodig. Er moet al een diagnose zijn. Voor een IBS kan een vermoedelijke diagnose volstaan. Er wordt dan diagnostiek in de IBS-instelling verricht (dat is meestal een verpleeghuis (VVT) of soms een ouderen afdeling binnen GGZ-setting).

Probeer te allen tijde spoed- of crisisopname te voorkomen. Het is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt en naasten. Probeer als huisarts d.m.v. motiverende gesprekstechnieken tot instemming van patiënt te komen voor bijvoorbeeld een observatie-diagnostiek-opname. Dit is een tijdelijke opname in het verpleeghuis met als doel ziekte- en zorgdiagnostiek. Meestal kunnen patiënten na 6-8 weken met ontslag met juiste ondersteuning en begeleiding.


Binnen regio Haaglanden geschiedt IBS-beoordeling door de Parnassia-crisisdienst. Download het overzicht met regionale afspraken.


Regionale werkafspraken diagnostiek

Dementiediagnostiek vraagt om maatwerk en samenwerking. Daarom zijn er Regionale werkafspraken diagnostiek bij dementie gemaakt. Deze werkafspraken brengen in beeld welke professional welke taken en verantwoordelijkheden heeft.