Deelnemen aan het zorgprogramma Ouderenzorg

Sinds 2021 is het als huisartsenpraktijk niet meer mogelijk om voor de ouderenzorg rechtstreeks met de verzekeraar een overeenkomst af te sluiten. Sindsdien sluit u een overeenkomst met Hadoks, wij zorgen voor de declaratie bij de zorgverzekeraar, en de uitbetaling.

Wilt u deelnemen aan het zorgprogramma Ouderenzorg en hiervoor een overeenkomst aangaan met Hadoks? Dan is het belangrijk dat u aan een aantal inhoudelijke voorwaarden voldoet.

  • De huisartsenpraktijk dient te beschikken over een bevoegde en bekwame praktijkondersteuner (POH)-ouderen met een verpleegkundig kwalificatieniveau 5.
  • De huisartsenpraktijk maakt voor verslaglegging en communicatie gebruik van de module ouderenzorg in het Keten Informatie Systeem (KIS) van Philips Vital Health. Van alle geïncludeerde kwetsbare ouderen staat adequate verslaglegging in het KIS.
  • De huisartsenpraktijk heeft een actieve samenwerking met een Specialist Ouderengeneeskunde (SO) en de ouderenconsulent van de gemeente. Met andere betrokken zorgverleners/paramedici die werkzaam zijn in de zorg rond de kwetsbare ouderen van de praktijk, onderhoudt de huisartsenpraktijk contact. Tevens participeert de huisartsenpraktijk in het geriatrisch netwerk van de wijk en hanteert actief een sociale kaart.
  • De huisartsenpraktijk organiseert elke vier tot acht weken een Gestructureerd Patiënten Overleg (GPO) volgens de door Hadoks vastgelegde richtlijnen.
  • De POH-ouderen de huisarts(en) volgen actief nascholing op het gebied van de ouderengeneeskunde/ouderenzorg.
  • De zorg voor kwetsbare ouderen vindt plaats conform de handreiking Kwetsbare ouderen thuis.

Naast de prestatie ouderenzorg is het onder voorwaarden ook mogelijk om de prestatie ouderenzorg transmuraal af te sluiten. Hiervoor dienen o.a. afspraken te zijn gemaakt met het adherente ziekenhuis over samenwerking rondom het ontslag van de patiënt.

Wilt u een overeenkomst inzake de prestatie(s) ouderenzorg met Hadoks afsluiten? Laat het ons dan weten.