Privacy verklaring

Privacy verklaring acute zorg

Om goede medische zorg te kunnen verlenen op ons Triagecentrum (Callcenter) en de huisartsenposten, legt Hadoks Acute Zorg B.V. (hierna Hadoks)  uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens vernietigen.

Voor de kwaliteit van onze dienstverlening nemen wij telefoongesprekken op. Deze gesprekken worden na 24 maanden verwijderd. Alleen in geval van een klachtenprocedure kan een gesprek langer worden bewaard.

Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd. Deze beelden worden na een week verwijderd. Wanneer zich een incident heeft voorgedaan kunnen de relevante beelden worden veiliggesteld zodat deze beschikbaar blijven voor de verdere afhandeling van het incident.

Uitwisseling gegevens

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, de ambulancemeldkamer, apotheken en ziekenhuizen. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Hadoks wisselt elektronisch gegevens uit met huisartsen en apotheken uit de regio. Als u daarvoor toestemming heeft gegeven bij uw huisarts, kunnen wij uw medische gegevens bij uw huisarts elektronisch opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Wij krijgen dan een samenvatting uit uw dossier te zien waarin belangrijke gezondheidsinformatie staat. Zo zijn wij snel op de hoogte van uw actuele gegevens. Gebruikt uw medicijnen? Dan kunnen wij via de dienstapotheek inzage krijgen over uw medicijngebruik. Dit kan alleen als u vooraf toestemming heeft gegeven aan uw apotheek. Toestemming voor het elektronisch uitwisselen van uw gegevens kunt u geven bij een bezoek aan uw eigen huisarts en/of apotheek of online via https://www.volgjezorg.nl/toestemming.

Voor een snellere en juiste triage of diagnose (bijvoorbeeld bij huidproblemen) kunnen patiënten via Whatsapp foto’s sturen naar ons Triagecentrum. Whatsapp beveiligt berichtverkeer zodat de berichten uitsluitend zijn te lezen door de verzender en de ontvanger. De foto’s worden binnen een dag door ons verwijderd. Wij raden af om foto’s te sturen waaruit uw identiteit kan worden afgeleid.
Bij gebruik van de dienst door minderjarigen tot 16 jaar is de toestemming van ouders of voogd verplicht.

Wij informeren uw huisarts

Bij elk contact leggen wij de noodzakelijke gegevens vast. Uw huisarts ontvangt de volgende werkdag een verslag van wat er is gebeurd. Uw huisarts verwerkt die gegevens in uw medisch dossier. Zo is uw huisarts goed op de hoogte en uw dossier actueel. Wilt u weten wat er in uw medisch dossier staat? Neem dan contact op met uw huisarts.

Uitwisseling gegevens externe leveranciers

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorzieningen. Deze leveranciers zijn zorgvuldig geselecteerd en er zijn duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongewenst toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wetenschappelijk onderzoek

Wij doen mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Wij verstrekken hierbij geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden.

Hadoks levert onder andere gegevens aan voor:
– onderzoek door het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel). Het gaat om Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Het doel van dit onderzoek is een landelijk beeld te geven van de gezondheid en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking om de gezondheidszorg te verbeteren. Het Nivel kent een zeer strikt privacy beleid. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn www.nivel.nl/zorgregistraties.
– het project Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH). Meet informatie over GGDH kunt u vinden op www.gezondengelukkigdenhaag.nl. U kunt hier ook terecht met vragen over dit project.

Uw rechten

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek, kunt u dit aan onze klachtenfunctionaris laten weten (via ons online klachtenformulier). In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt.

U heeft daarnaast recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten aanpassen of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen.

Voor het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens in uw contactverslag kunt u een melding doen via ons online klachtenformulier of bellen naar (070)302 98 20 en vragen naar de klachtenfunctionaris. Voor het inzien van uw medisch dossier neemt u contact op met uw eigen huisarts.

Heeft u een vraag of een klacht over uw privacy?

Neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@hadoks.nl of bel (088) 002 50 51. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in juni 2020