Privacy verklaring

Privacy verklaring acute zorg

Om goede medische zorg te kunnen verlenen op ons Triagecentrum (Callcenter) en de huisartsenposten, legt Hadoks Acute Zorg B.V. (hierna Hadoks)  uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens vernietigen.

Voor de kwaliteit van onze dienstverlening nemen wij telefoongesprekken op. Deze gesprekken worden na 24 maanden verwijderd. Alleen in geval van een klachtenprocedure kan een gesprek langer worden bewaard.

Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd. Deze beelden worden na een week verwijderd. Wanneer zich een incident heeft voorgedaan kunnen de relevante beelden worden veiliggesteld zodat deze beschikbaar blijven voor de verdere afhandeling van het incident.

Uitwisseling gegevens

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, de ambulancemeldkamer, apotheken en ziekenhuizen. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Hadoks wisselt elektronisch gegevens uit met huisartsen en apotheken uit de regio. Als u daarvoor toestemming heeft gegeven bij uw huisarts, kunnen wij uw medische gegevens bij uw huisarts elektronisch opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Wij krijgen dan een samenvatting uit uw dossier te zien waarin belangrijke gezondheidsinformatie staat. Zo zijn wij snel op de hoogte van uw actuele gegevens. Gebruikt uw medicijnen? Dan kunnen wij via de dienstapotheek inzage krijgen over uw medicijngebruik. Dit kan alleen als u vooraf toestemming heeft gegeven aan uw apotheek. Toestemming voor het elektronisch uitwisselen van uw gegevens kunt u geven bij een bezoek aan uw eigen huisarts en/of apotheek of online via https://www.volgjezorg.nl/toestemming.

Voor een snellere en juiste triage of diagnose (bijvoorbeeld bij huidproblemen) kunnen patiënten via Whatsapp foto’s sturen naar ons Triagecentrum. Whatsapp beveiligt berichtverkeer zodat de berichten uitsluitend zijn te lezen door de verzender en de ontvanger. De foto’s worden binnen een dag door ons verwijderd. Wij raden af om foto’s te sturen waaruit uw identiteit kan worden afgeleid.
Bij gebruik van de dienst door minderjarigen tot 16 jaar is de toestemming van ouders of voogd verplicht.

Wij informeren uw huisarts

Bij elk contact leggen wij de noodzakelijke gegevens vast. Uw huisarts ontvangt de volgende werkdag een verslag van wat er is gebeurd. Uw huisarts verwerkt die gegevens in uw medisch dossier. Zo is uw huisarts goed op de hoogte en uw dossier actueel. Wilt u weten wat er in uw medisch dossier staat? Neem dan contact op met uw huisarts.

Uitwisseling gegevens externe leveranciers

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorzieningen. Deze leveranciers zijn zorgvuldig geselecteerd en er zijn duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongewenst toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wetenschappelijk onderzoek met uw medische gegevens

Wetenschappelijk onderzoek met bestaande medische gegevens is een belangrijke vorm van onderzoek om de zorg continue te verbeteren. Deze gegevens geven inzicht in het verloop van de ziekte en de behandeling van patiënten. Hadoks levert daarom gegevens aan voor wetenschappelijk onderzoek.

Voor het onderzoek met bestaande medische gegevens gebruiken we gegevens van uw contact met ons triagecentrum en/of de huisartsenposten. Om uw privacy te beschermen, coderen we uw persoonlijke gegevens. Denk daarbij aan gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en patiëntnummer. Dit heet ‘pseudonimiseren’. Hierdoor kan niet direct achterhaald worden van wie de gegevens afkomstig zijn.

Het uitgangspunt is dat u toestemming geeft voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met uw medische gegevens. In sommige gevallen mogen we uw gegevens ook zonder uw toestemming gebruiken. Bijvoorbeeld als individuele toestemming vragen voor de onderzoekers in redelijkheid niet mogelijk is. Dat kan het geval zijn als we de medische gegevens van heel veel patiënten nodig hebben.

Hieronder leest u voorbeelden van grote onderzoeken, waar we uw pseudoniem gemaakte gegevens gebruiken zonder uw toestemming:

Onderzoek door het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel)

Het gaat hier om Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Het doel van dit onderzoek is een landelijk beeld te geven van de gezondheid en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking om de gezondheidszorg te verbeteren. Het Nivel kent een zeer strikt privacy beleid. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn www.nivel.nl/zorgregistraties.

Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH)
Een voorbeeld waarvoor we medische gegevens zonder uw voorafgaande toestemming gebruiken is GGDH. Hierin werken we samen met LUMC-Campus Den Haag. Via GGDH is het voor Hadoks mogelijk om gegevens te delen met het CBS en deze te koppelen aan andere databronnen. Zoals die van de Haagse ziekenhuizen, Parnassia en de gemeente.

Deze data kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar gezondheidsverschillen. Het geeft informatie (vanuit medisch en sociaal domein) over de gezondheid van inwoners in Den Haag. Daarmee levert het een bijdrage aan het regionale programma Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH). In dit programma werken gemeente Den Haag en zorg- en welzijnsaanbieders samen aan het behalen van gezondheidswinst, meer geluk en aan het verkleinen van gezondheidsverschillen onder Haagse bewoners.

Kijk voor meer informatie op de site van LUMC-Campus Den Haag www.gezondengelukkigdenhaag.nl. U kunt hier ook terecht met vragen over dit project.

Uw rechten

Als u niet wilt dat wij uw medische gegevens gebruiken, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit via ons online klachtenformulier laten weten. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt. Uw keuze heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

U heeft daarnaast recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten aanpassen of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen.

Voor het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens in uw contactverslag(en) kunt u een melding doen via ons online klachtenformulier of bellen naar (070)302 98 20 en vragen naar de klachtenfunctionaris. Voor het inzien van uw medisch dossier neemt u contact op met uw eigen huisarts.

Heeft u een vraag of een klacht over uw privacy?

Neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@hadoks.nl. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2021