Privacy verklaring

Privacy verklaring

Hier leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Persoonsgegevens worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Lees hier de privacyverklaring voor patiënten die gebruik maken van zorg van Hadoks Acute Zorg B.V. (via Triagecentrum en huisartsenposten).

Lees hier de privacyverklaring voor patiënten die gebruik maken van een zorgprogramma van Hadoks Chronische Zorg B.V.

Deze algemene privacy verklaring is bedoeld voor patiënten, leden en zorgprofessionals die één of meerdere diensten bij Hadoks afnemen en is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door:

 • Hadoks Holding B.V.
 • Hadoks Acute zorg B.V.
 • Hadoks Chronische zorg B.V.
 • Hadoks Services B.V.
 • Hadoks Praktijkondersteuning B.V.  
 • Hadoks Coöperatieve vereniging

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet die onze privacy en persoonsgegevens beschermt. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wat zijn persoonsgegevens

Het gaat om informatie die direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is, zoals naam, geboortedatum, contactgegevens en een pasfoto. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld medische gegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Hadoks is de ondersteuningsorganisatie voor huisartsen in de regio Haaglanden. Hadoks verwerkt vanuit deze functie persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van huisartsenzorg buiten kantooruren door de huisartsenpost;
 • het aanbieden van zorgprogramma’s waarmee Hadoks huisartsen ondersteunt in de huisartsenpraktijk;
 • het aanbieden van bij- en nascholing aan zorgprofessionals;
 • declaratie van geleverde zorg bij de zorgverzekeraar;
 • doelmatig beheer en beleid;
 • lidmaatschapsaangelegenheden;
 • wetenschappelijk onderzoek;
 • behandeling van klachten over huisartsenzorg.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Van patiënten verwerkt Hadoks de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, Burgerservicenummer);
 • financiële of administratieve gegevens (zoals verzekeringsgegevens);
 • medische gegevens (gegevens over het onderzoek en uw behandeling).

Van leden en zorgprofessionals die één of meerdere diensten bij Hadoks afnemen, verwerkt Hadoks:

 • contactgegevens;
 • functiegegevens;
 • registratienummer beroepsgroep;
 • factuurgegevens; en/of
 • opgegeven interesses.

Hadoks gebruikt deze gegevens op grond van uw toestemming, voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening, het nakomen van wettelijke verplichtingen of interne bedrijfsvoering.

Informatie via mail en website

Hadoks stuurt naar huisartsen, POH, ketenpartners en stakeholders digitale nieuwsbrieven over onze belangenbehartiging en dienstverlening. U kunt zich altijd afmelden voor een nieuwsbrief via de link onderaan de nieuwsbrief.

Via de website van Hadoks worden anonieme bezoekgegevens bijgehouden. Hierdoor kunnen wij de informatie op onze website optimaliseren.

Toegang gegevens en beveiliging

Alleen medewerkers die vanwege hun werkzaamheden noodzakelijkerwijze toegang moeten hebben tot persoonsgegevens mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig. Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.
Iedereen die bij Hadoks toegang heeft tot persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan een contractuele geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Delen persoonsgegevens

Hadoks gebruikt verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken. Deze externe partijen tekenen vooraf bij ons een overeenkomst waarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe zij er mee om moeten gaan.

Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn om te delen.

Wetenschappelijk onderzoek met medische gegevens

Wetenschappelijk onderzoek met bestaande medische gegevens is een belangrijke vorm van onderzoek om de zorg continue te verbeteren. Deze gegevens geven inzicht in het verloop van de ziekte en de behandeling van patiënten. Hadoks levert daarom gegevens aan voor wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek met medische gegevens treft u aan in de privacyverklaring voor patiënten die gebruik maken van zorg van Hadoks Acute Zorg B.V. (via Triagecentrum en huisartsenposten) en de privacyverklaring voor patiënten die gebruik maken van een zorgprogramma van Hadoks Chronische Zorg B.V.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, kunt u dit aan onze klachtenfunctionaris laten weten (via ons online klachtenformulier). In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt. Uw keuze heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Als blijkt dat uw gegevens niet kloppen, dan heeft u het recht deze door Hadoks te laten aanpassen, aanvullen of verwijderen. Wanneer u geen prijs stelt op informatie over de belangenbehartiging, producten of diensten van Hadoks dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Hierover kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@hadoks.nl.

Vraag of klacht over uw privacy?

Heeft u vragen of klachten over de manier waarop Hadoks uw gegevens behandelt? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@hadoks.nl. Mocht u er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2021